شبکه اجتماعی پاتوق دوستی - پاتوقی برای شما !

نمایش زنده

نمایش زنده

در صفحه نمایش زنده می توانید ارسال های تمامی اعضای سایت را بدونه وقفه و به صورت اتوماتیک مشاهده کنید .

گروه ها

گروه ها

در سایت ما هر یک از اعضا می توانند برای خود گروه ایجاد کنند و سپس به عضو گیری بپردازند و همچنین به محبوب کردن سایت خود بپردازند.

نسخه موبایل

نسخه موبایل

نسخه موبایل سایت پاتوق دوستی برای نمایش به وسیله موبایل به دو صورت نمایش ساده و نمایش برای گوش های تاچ محیا شده است .

آخرین ارسال ها

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

مـی خـواهم بـه یـادم بـاشی!

اگـه تـو بـه یـادم بـاشی...

عـین خـیالم نـیست...

کـه هـمه فـراموشم کـنند...!

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

خـوشبختی یـعنی:

در خـاطر کـسی مـاندگاری کـه....

لـحظه هـای بـودنت را بـا تـمام دنـیا مـعامله نـمیکند...!

عـاشقانه مـن مـیسازم یـه کـلبه ای از دلـتنگی، از دلـتنگی....

مـثل بـاران مـن مـیبارم آرام آرام از دلـتنگی، از دلـتنگی....

اشـکای عـاشقانه بـدرقه ی وجـودت قـربون اشـک چـشمات....

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

دلـت تـنگ یـک نـفر کـه بـاشد،

تـمام تـلاشت را هـم کـه بـکنی تـا خـوش بـگذرد،

و لـحظه ای فـراموشش کـنی،

فـایده نـدارد....

تـو دلـت تـنگ اسـت!

دلـت بـرای هـمان یـک نـفر تـنگ اسـت!

تـا نـیاید.... تـا نـباشد....

هـیچ چـیز درسـت نـمی شـود..

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

@same18

عـجیب درد آور اسـت کـه،

جـای " خـوب هـایی " کـه دل آدم را قـرص مـی کـنند،

قـرص هـایی کـه حـال آدم را خـوب مـی کـنند

دلم هوای خودم را کرده است....

این روز ها بیشتر از هر زمانی دوست دارم خود باشم !

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم و....

نه هراس از دست دادن را....

هر کسی مرا میخواهد....

بخاطر خودم بخواهد....

دلم هوای خودم را کرده است...!

پـاییز را دوسـت دارم چـون مـعافم مـی کـند....

از پـنهان کـردن دردی کـه در صـدایم مـی پـیچد....

از اشـکی کـه در نـگاهم مـی چـرخد....

آخـر هـم خـیال مـی کـنند کـه سـرما خـوردم...!

@same18

بـه مـن قـول بـده...

در تـمامی سـال هـایی کـه بـاقی مـانده...

تـا ابـد...!

مـواظب خـودت بـاشی...

دیـگر نـیستم کـه یـادآوری ات کـنم !

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

مـیترسم اگـه یـک شـب هـم...

راضـی شـدی بـه خـوابم بـیایی،

مـن بـه یـادت...

بـیدار نـشسته بـاشم !

بـغض مـیکنم...

از تـرس روز هـایی کـه،

سـهممان از هـم فـقط...

یـک یـادش بـخیر سـاده بـاشد...!

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی
مهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم اینه که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود داره.

کاربران فعال

http://patoghedoosti.ir/niusha http://patoghedoosti.ir/MOTO http://patoghedoosti.ir/DARIUSH774 http://patoghedoosti.ir/Edward http://patoghedoosti.ir/13571357 http://patoghedoosti.ir/yasna http://patoghedoosti.ir/spiid http://patoghedoosti.ir/felfel http://patoghedoosti.ir/nasemco

آمار سایت

  • کل ارسال ها : 9489236
  • تعداد گروه ها : 266
  • تعداد نظرات : 5147
  • کل بازدید ها : 380405
  • جدیدترین عضو : atefe37